اکسیژن مایع – تک گاز

اکسیژن مایع را به طور معمول با عمل تقطیر جزئی از هوای مایع به دست می آورند. شیر سیلندر بایستی به آرامی گشوده شود و به مراد گشوده و بسته نمودن شیر سیلندر هیچ زمان نباید نیروی مازاد به آن اعمال شود. سیستم لوله کشی، رگولاتورها و دیگر لوازم به منظور پرهیز از نشت، می بایست نسبت به گاز اکسیژن مقاوم و محکم باشد. در محل کاری که مقدار اکسیژن هوا به کمتر از ۱۹/۵ درصد تراکم (V/V) کاهش یافته باشد، باید از ماسک متصل به هوای تنفسی تفاوت اکسیژن مایع و گاز استفاده شود. همین غلظت، نباید به بالاتر از 25 درصد ارتقاء یابد. به همین عامل همین گاز را حیاتی موادسازنده دیگر ادغام کرده و غواصان برای تحت دریا از آن استفاده می کنند. در صورتی که گازهای خنثی جایگزین اکسیژن که به جهت حیات ضروریست، گردد می تواند موجب خفگی شود. در شیرهایی که اهمیت فلکه دستی هستند، نباید از آچار، چکش یا دیگر ابزارها به مراد گشوده و بسته نمودن شیر به کارگیری شود. از نشت گیری بست ها پرهیز کرده و هیچگونه فعالیتی به خواسته تعمیر یا این که خدمت سیستم انجام ندهید. شیر سیلندر باید به مراد حفظ فشار باقیمانده، بسته بماند. افزایش یابد. می بایست سیستم هشدار دهنده و آشکارسازی بمنظور تشخیص نشت اکسیژن یا افزایش غلظت آن در لحاظ گرفته شود. هرگاه اتصالات سیلندر به جهت او‌لین بار نصب میشوند، باید آزمون نشت انجام گیرد. جایی که معلوم شود غلظت اکسیژن به بیش از ۲۵ % تراکم (V/V) رسیده میباشد و نشت آن غیر قابل کنترل است، باید پرسنل بلافاصله از محوطه بیرون شوند. در صورتی که ارتقاء غلظت بیش از ۲۵ % حجمی، آیتم تردید باشد، اقدامات ذیل بایستی انجام شود. در صورتی که کارایی شیر اختلال داشته باشد، سیلندر بایستی به سوله تولید گاز ارجاع داده شود. هنگامی در جو زمین، مخلوطی از گاز کربن دی اکسید و گاز های دیگر وجود داشته اندو جوی شبیه به مریخ یا زهره داشته است. ظروف اکسیژن مایع و نیز بقیه گازهای شدید اکسیدکننده (مانند نیتروس اکسید) باید به رخ جداگانه و قطع از بقیه سیلنر های قابل اشتعال یا مواد قابل احتراق(بخصوص روغن و گریس) انبار شوند. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وبسایت اهدای اکسیژن مایع به عراق.