اما سوغات زنجان، تنها چاقو نیست

رشته های مختلف صنایع دستی در هر منطقه و محدوده جغرافیایی این استان خاص است از آن جمله گلیم بافی در ابهر، قیدار و زنجان روستاهای آن گیوه دوزی ابریشمی و نخی در انگوران و زنجان، چاروق دوزی در شهر زنجان، رنگرزی در ابهر، زنجان، قیدار، سفالگری در روستای قلتوق، ملیله کاری شامل سینی، سرویس …

ادامه مطلب