این کتاب شامل یازده فصل است

در طاقچه کتابهای روانشناسی، رمان و داستان، کتابهای تاریخی، مکتوب فلسفی و هزاران کتاب مجانی به جهت دانلود وجود دارد. تصویب توصیه آفلاین کتاب، بدون پول است. اکثری از نشریهها نیز وب سایت فروشگاهی دارند و علاقهمندان میتوانند به طور مستقیم کتاب خویش را از نشریه آیتم حیث پیشنهاد دهند. حدود پانزده سالی می باشد که یک حرکت فرهنگی کاربردی در کشور‌ایران به وجود آمده می باشد و طی آن اشخاص میتوانند مکتوب گزینه خویش را به صورت غیر حضوری خریداری کنند. گاه پیش آمده که فردی صاحب و مالک عینک، مدتی دنبال عینک خویش گشته و آخرسر به او یاد آوری دادهاند که عینک روی چشمانت است. او هرچند در اوج الوهیت و بی نهایت جلال و عزت است و از همین لحاظ خلق اهمیت او هیچ نسبتی ندارند و در آشنایی او کاملترین بندگانش لهجه به اعتراف «ماعرفناک حق معرفتک» باز است، با این همه به عبارتی خداوند از بی کرانه مهربانی و رحمت نامحدودش، گنجینههای مهر و عطوفت را بر جهانیان گشوده و نزدیک تر از خودمان به ماست و مراتبی از معرفتش سهل تر از تنفس نمودن و واضح مرحله «من» گفتن است. به گزارش خبرگزاری حوزه، زمانی صحبت از معرفت الهی پیش میآید، عدهای گمان میکنند که بحث سنگین و اندیشهای ورزیده بایستی به فعالیت گرفته شود و یا این که میپندارند که جستجوی حقیقتی برتر که بدور و بعید است، آغاز شده است. «افشین شحنه تبار» مدیریت انتشارات شمع و مه درباره استقبال از کتاب به شرایط مختص سال ۹۹ تأکید کرد و گفت: «ما نمیتوانیم سال ۹۹ را کلیدی گذشته در دعوا رونمایی کتابها و حالت صنعت نشر مقایسه کنیم. همین کتاب که در سال ۱۹۴۳ میلادی در شهر نیویورک انتشار یافت، به بیش از ۱۰۰ زبان زنده دنیا ترجمه شده است. آنچه که ملتها را، نیز در تاریخ و هم در مدت زمان خودشان، در دربین ملتهای عالم سربلند میکند، مجاهدت است.» و زمانی فرد و یک ملت میتواند مجاهدت را بهمعنای حقیقی و واقعی خود انجام دهد،که شناخت درست و کاملی از معنی جهاد و شرایط تحقق و موانع به وقوع پیوستن جهاد را مطابق مبانی الهی داشته باشد؛ زیرا «جهادی عمل کردن، معنا خاصی دارد. به این طریق در نزدیک ترین دوران ممکن کتاب خود را اخذ خواهید کتاب کنکور سازمان سنجش کرد. شما در همین مکتوب به شما یاد خواهید گرفت که در هر زمینه ای اعم از سرمایه گذاری و حتی قرض گرفتن چیره کار کنید. در اینجا بیشتر به بررسی وب وب سایت کتاب کنکور ظرف.