بررسی راهکارهای توسعهی گردشگری در استان آذربایجان غربی

بهناز بسکی مدیر شورای سیاستگذاری اولیه همایش و نمایشگاه گردشگری سلامت و درختان گردی، گفت: برگزاری همین کنفرانس می تواند به تولید بستری مناسب برای معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری، آشنایی پزشکان معتبر، بیمارستانها، کلینیکها، هتلها، انجمنها، شرکتها، راهنمایان تور و آژانسهای فعال در راستا گردشگری تندرست و درختان گردی کمک متعددی کند و مشارکت و همکاری همگی عوامل، ضرورتی اجتناب پذیر برای رویش و بسط گردشگری سلامت و فضای سبز گردی در سرزمین به شمار میآید که در دهههای قبلی خلأ آن به شدت احساس گردشگری کرمانشاه می شود. بهناز بسکی مدیریت شورای سیاستگذاری اول کنفرانس نمایشگاه گردشگری سالم و درختان گردی، گفت: ما بر این باوریم که گردهمایی و هم اندیشی ظرفیتهای پزشکی، سلامت، طبیعت گردی و دوست داران محفظه زیست برای فعالین حوزه گردشگری سلامت در مکان شایسته و درخور همین رویداد، می تواند انگیزه به اندازه جهت حضور در کنفرانس نمایشگاه دکتر معالج بسکی و شناخت پتانسیلهای موجود به جهت بازار مخاطبین فراهم نماید. متخصص میزان مرغوب بودن سرویس ها گردشگری گفت: ضعف عملکردی جمهوری اسلامی ایران در برندسازی گردشگری طعام تا جایی است که گردشگران خارجی، غذایی را به رخ مختص به عنوان غذای اهل ایران نمیشناسند و آن را اساسی عنوانهایی مثل غذای شرقی، مدیترانهای و یا حتی غذاهای عربی یاد میکنند. در شکل رغبت به خرید کردن کارتهای گردشگری بایستی سایتهای دارای ارتباط به هر شهر را جستجو فرمائید تا پکیجها و تخفیفات ویژهی خرید کردن کارتهای گردشگری را پیدا نمایید در اینجا لیستی از سایتهای معتبر فروش کارتهای گردشگری ارائه شده است. از همین رو این وب سایت اقدام به فروش اقساطی کالا کرده است. پس از آن مستر کارت در سال ۲۰۱۵ این اقدام را لغو و قوانینی را به منظور محدود نمودن چنین اتهاماتی به تصویب رساند. تبصره ـ اعتبار کارت راهنمای گردشگری برای اولی بار، 1 سال میباشد و پس از آن در رخ تأیید عملکرد و گذراندن زمان بازآموزی، در عصر های سه ساله تمدید خواهد شد. به گفتهی کمیسیون اروپایی، که به مدت روستا سال مهم پرداخت هزینه و کارت اعتباری سر و فعالیت دارد، هزینههای مبادلهای که از خزانه merchant به خزانه cardholder پرداخت میشود، قیمتهای بالاتری را به جهت مصرف کنندگان به همپا دارد؛ چرا که همین هزینههای پرداختی، درآمد پر سود و منفعتی را به جهت بانکها به ارمغان میآورد. به گفتهی سخنگوی کمیسیون اروپا، ویزا کارت، بزرگترین شبکه اپراتور پرداخت، و نزدیک ترین رغیب آن به این معنی که مستر کارت به مراد پرداخت هزینهی کارتهای توریستی از دبیت کارت غیر اروپاییان ۰٫۲ درصد و از هزینهی پرداخت کلی کارتهای اعتباری ۰٫۳ درصد را به مراد کارمزد در لحاظ گرفتهاند. در صورتی که شما هر دسته سوالی در رابطه اهمیت کجا و شیوه استعمال از نمایشگاه گردشگری 99 دارید، می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.