بیشتر فرمانهایی که چنین منبع انرژیای دارند، هیدرولیکیاند

اگر تراز روغن هیدرولیک در مخزن به اندازه نباشد و یا این که کیفیت روغن هیدرولیک ذیل باشد و یا این که روغن هیدرولیک نشتی داشته باشد ،هنگام چرخاندن امر به چپ و راست صدای غیرعادی شنیده می شود. همچنین، مقدار همین فشار اساسی مساحت مرحله آن نسبت عکس دارد. بعضا از فیلترها به گونهای طراحی شدهاند که در خط فشار قرار میگیرند و غالبا فیلترها در سیستمهایی بکار میروند که قطعات فشار بالا نظیر شیرها نسبت به پمپ ها به مراتب حساستر به آلودگیها باشند. یک فیلتر خط مکش در سمت مکش پمپ قرار دارااست و از ورود آلودگی های موجود در مایع مخزن به سیستم هیدرولیک جلوگیری می کند. یک فیلتر خط برگشتی در سیستمهایی آیتم نیاز می باشد که پمپها اصلی تغییرات محدود جریان و بازدهی بالا باشند. اگر از روغن هیدرولیک را به موقع عوض نکنیم و یا از روغن هیدرولیک مرغوب و مطلوب استفاده نکنیم احتمال خراب شدن پمپ هیدرولیک، پیاله نمدهای شیر هیدرولیک و جک دو طرفه هیدرولیک وجود دارد.اگر این قطعات خراب شوند روغن آنان نشت می کند و مرحله روغن هیدرولیک در مخزن نحوه عملکرد شیر فشار شکن هیدرولیک ذیل می آید. نحوه جاذب: جذب، یک پدیده سطحی می باشد و به معنای چسبیدن ذرات به سطح فیلتر میباشد، بدین ترتیب اقتدار چنین فیلتری بستگی به میزان مساحت تراز موجود دارد. طرز کاغذی: این فیلترها مشبک بوده و شامل موادی نظیر کاغذ، خمیر چوب، پارچه، سلولز و پنبه نسوز میباشند. طریق مکانیکی: همین دسته به طور معمول شامل یک فلز، یک کاغذ پارچهای حساس تعدادی دیسک فلزی میباشد که به وسیله فاصلهبندهای رشته رشته قطع شده اند. سایز فیلتر ورودی روغن مربوط به پمپ، به طور معمول ۳ تا ۴ برابر دبی پمپ انتخاب می شود. در همین کاربرد، آکومولاتور به عنوان ترمیمکننده کار می کند. در صورتی که پمپ مبتلا اختلال شده باشد در زمان کارکردن درجای موتور پمپ هیدرولیک صدای طولانی تر ساخت می کند. این گفته صدق ندارد زیرا وظیفه پمپ ایجاد و به جریان انداختن مایع مورد نیاز ما است. واحد مستقل فیلتراسیون روغن، اغلب چکیده از واحد ایجاد قدرت میباشد تا ناخالصی ها را از سیال جدا کند. فشار کاری در این مدل سیستمها معمولاً دارای واحد bar سنجیده میشود. البته عمده مردم زمان شنیدن همین اصطلاح به به کارگیری از آن در مهندسی فکر می کنند. از طرف دیگر اصلی ارتقا فشار، دمای روغن در سیستم زودتر ارتقا می یابد، نشتی ها اکثر و اصطکاک و سایش هم ارتقا می یابد، در نتیجه فاصله انجام سرویس ها بایستی کوتاه خیس شود. از معضلات سیستم ترمز هیدرولیکی میتوان به احتمال پارگی و نشتی لولههای انتقال روغن ترمز اشاره کرد که در نهایت می تواند سبب ساز به از عمل افتادن سیستم ترمز ماشین شود.