تصفیه فاضلاب – Omransoft

محیط های شن مخازن باریکی هستند که به جهت کمتر سرعت جریان طراحی شده اند تا مواد جامد نظیر ماسه، تفاله قهوه و پوسته تخم مرغ بیرون از آب ته نشین شوند. جامدات معلقی که از روی صفحه ها و محیط های سنگ ریزه عبور می کنند در مخازن ته نشینی از فاضلاب خارج می شوند. این روش ها اکثر در تصفیه فاضلاب های صنعتی بکار می رود. فاضلاب ته نشین شده به طور مداوم در بالای سنگ ها پاشیده می شود و به سمت زیر چکه می نماید و در آنجا برای تصفیه بیشتر جمع آوری می شود. جامدات ته نشین شده یا این که لجن ها خام در یک قیف توده آوری می شود و به خارج پمپاژ می شود. این باکتری ها قادرند به راحتی به لایه لجنی فلوک ها شکافت کنندو در طرز لجن فعال همین مکانیسم اساسی مضاعف زیادی در تصفیه فاضلاب دارد. دستگاه های مکانیکی لایه بردار، چربی و بقیه مواد شناور را حذف می کنند. اگر‌چه یک STP ممکن میباشد در تصفیه ثانویه خود از لجن فعال هم به کار گیری نماید ، ولی لجن فعال بخش اعظم نقش اصلی را در یک ASP بازی میکند. سه شیوه دارای تصفیه بیولوژیکی وجود دارد: فیلتر چکنده، فرایند لجن فعال و حوضچه اکسیداسیون. هزینه به نسبت دیگر طریق ها، کاهش می باشد و همواره عملکرد شده در تعیین فرآیند های تصفیه فاصلاب از حداکثر اقتدار همین نحوه به کار گیری شود. همانگونه که در آیتم راندمان اشاره گردید، تمامی پارامترهای مربوط به پساب تصفیه شده بوسیله سیستم تصفیه فاضلاب پارس اتیلن کیش مهم همگی استانداردهای زیست محیط تدوین کردن شده در همین زمینه هست اما در صورتیکه بخواهیم کیفیت آنرا گشوده نیز افزایش دهیم می تونیم از آپشنهای الحاقی تصفیه تکمیلی به کارگیری نماییم. پارس اتیلن کیش آرم خودباوری , تصفیه فاضلاب چرم سازی توانمندی و کیفیت ::.. حذف طبق معمول دارای فرآیندهای بیولوژیکی انجام می شود که در آن میکروب ها ناخالصی های آلی را به تیتر طعام مصرف می کنند و آن ها را به دی اکسید کربن، آب و انرژی برای رویش و تولید نظیر خویش تبدیل می کنند. اما برخی از مدیاها در بعد ها بزرگ به مدل ای ساخته میشوند که می توان آنان را در مخزن هوادهی بصورت ثابت نصب کرد که به آن ها مدیاهای اثبات گفته می شود. به جهت خرد نمودن زبالههایی که عبور میکنند، می توان از یک خردکننده استعمال کرد. روضه خوان بهایی دانشمند پررنگ آن روزگار کلیدی سوق‌دهی فاضلاب های اصطبل شاهی به درون یک مخزن سرپوشیده ، از گازهای حاصل از فعل و انفعالات بی هوازی مخزن برای گرم کردن حمام همسایه آن به کارگیری میکرده است. همانطور که فاضلاب به آرامی در آن‌ها جریان می یابد، مواد جامد به تدریج به زیر فرو می روند.