جمعی در برابر حضرت یوسف سجده کردند

مدتی آن گاه (بر اثر ابرهای متراکم) بر بنی اسرائیل طلوع نکرد (هرگاه میخواستند از مصر به طرف شام بروند احتیاج به نور ماه داشتند و گرنه راه را گم میکردند) به حضرت موسی (علیهالسلام) وحی شد که استخوانهای یوسف را از قبر بیرون آورد (تا وصیت او انجام گیرد) در این صورت، ماه را بر شما طالع خواهم کرد. زمانی که یعقوب علیهالسلام، مردم بنیاسرائیل را به پروردگار مختص جهان فرا خوانده و از پرستش خدایان سرد و سنگی انذار میدهد؛ آفریدگار کریم، پیامبر بعدی را در نسل او قرار داده و یوسف علیهالسلام را به وی عطا می نماید که در حسن و جمال، بینظیر است. هنگامی که یعقوب، مردم بنیاسرائیل را به آفریدگار مختص عالم فرا خوانده و از پرستش خدایان سرد و سنگی انذار میدهد؛ پروردگار کریم، رسول بعدی را در نسل او قرار دیتا و یوسف را به وی عطا می‌کند که در حسن و جمال، بینظیر است. آری، آفریدگار شنوا و فقید است. عفت و عصمت حضرت یوسف در قرآن به صراحت ابلاغ شده است. پس از وفات حضرت یوسف (ع) هر گروهی میخواست لاشه او را در محله خود دفن کند و در نهایت برای این‌که نزاعی پیش نیاید، او را در مصر در صندوقی از مرمر، در نیل دفن کردند. او دستور می‌دهد که تمامی نامهای آتون و آخناتون را از معابد پاک نمایند و اسم آمون را که در عصر حکومت آخناتون حذف شده بود دوباره حک کنند. از آن پس، به امر کاهنان، بردن نام آخناتون که او را «جنایتکار بزرگ» میخواندند ممنوع میشود. تا اینکه ۳۰۰ سال آنگاه موسی به امر معبود جسد او را درآورد و کلیدی خویش به فلسطین برد. حضرت یوسف (ع) هم سازه بر وصیت پدرش دستور داد تا جسد او را به فلسطین برده و در آنجا دفن کنند. همینطور فرمان اعطا کرد اسم و کلیه اثر ها به جا باقی مانده از یوسف را از بین ببرند. ↑ صحفی، قصههای قرآن، ۱۳۷۹ش، ص۱۱۷و۱۱۸؛ همچنین نگاه کنید به سوره یوسف، آیه ۳۰و۳۱. طبق برنامه ریزیهای انجام شده، از همان نخست قرار بود شما نقش میمی سابو را بازی کنید؟ در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب تارنما اسدی یوسف فروش.