دریچه سقفی گرد – تهویه نو

اگردر یچه سقفی چهارگوش باشد، به راحتی بر دهانه شبکه چهارگوش کارگزاشتن می‌گردد اما در صورتیکه روزنه گرد باشد و شبکه چهار گوش، کارگزاشتن آن بوسیله تبدیل رخ می گیرد. روزنه سقفی چهار طرفه که جهت مکش به کار برده می شود طبق معمول نیاز به دمپر ندارد. به جهت نمونه بها روزنه سقفی هوا یک ، دو ، سه و چهار طرفه ی اهمیت متاع آلومینیومی (با دمپر و فارغ از دمپر)، در مقایسه حیاتی ارزش این فرآورده اساسی متاع آهن به طور حتم فراتر خواهد بود. این دسته دریچه هم برای هوای رفت سیستم های هواساز، ایرواشر، زنت و کولر آبی قابل استفاده می باشد، ولی به شکل کارگزاشتن پایین سقف. پخش هوا به وسیله همین روزنه به صورت 360 سکو انجام می گیرد. دریچه سقفی چهار گوش اثبات دمپردار و بدون دمپر تهیه و تنظیم هوا به جهت کاربرد های مناسب در صنعت تهویه مطبوع به جهت نصب در سقف طراحی شده اند. همانطور که در ابتدای نوشته اشاره کردیم، در صورتیکه سیستم کانال کشی ساختمان بگونه ای طراحی و اجرا شده باشد که کانالهایی که بصورت افقی در سقف وجود داشته باشد، دهانه این انشعاب ها از نحوه سقف کاذب خارج می شوند و یک دریچه های سقفی از مدل چهار طرفه (چهارگوش)، گرد، تایلی، سه طرفه، مشبک و یا این که خورشیدی به منظور انتقال هوای بهتر، در آن ناحیه تعبیه می شود. که کلیدی دقت به نیاز مشتریان قابل طراحی و ایجاد می باشد. از دریچه سقفی تایلی با روزنه گرد پررنگ نیز به جهت سیستم رفتِ هوا(دمِش) و نیز سیستم برگشتِ هوا(مکِش) بکارگیری می شود. به کار می رود.ساختارِ تشکیل دهنده این دسته دریچه ، کاغذ ی فِلَتِ چهارگوش بصورتِ بافریم و سوای قاب هست که در مرکزِ آن، روزنه گرد پررنگ در قطرهای متنوع قابل تعبیه و کارگزاشتن می باشد.ساختارِ قسمتِ روزنه گرد پررنگ مضاعف شبیهِ روزنه گرد تخت می باشد کلیدی همین تفاوت که لایه های میانیِ این روزنه گرد بصورتِ اُریپ و زاویه دار در کنار هم قرار گرفته اند و همین لایه بصورتِ هِرم مونتاژگردیده و باعثِ طراحیِ قشنگ در محیط می شوند.دریچه سقفی مهم روزنه گرد برجسته نیز می تواند در صفحه تایلی به طور مستقل قرار گرفته و در حفره ی تایل های سقفِ کاذب قرارگیرد و هم میتواند بصورتِ قاب دار در بدنه ی سقفِ حیاتی نصب و بکار گرفته شود.دریچه سقفی تایلی با روزنه گرد برجسته هم میتواند اهمیت دمپر باشد و هم بدون دمپر باشد.از دریچه سقفی تایلی مهم روزنه گرد پر رنگ نیز برای سیستم رفتِ هوا(دمِش) و هم سیستم برگشتِ هوا(مکِش) بکارگیری می شود.درصورتیکه از دریچه سقفی کلیدی روزنه گرد برجسته به جهت سیستم مکش استعمال شود استعمال از دمپر لزومی نخواهد داشت. به جهت کسانی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از قیمت روزنه سقفی گرد ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.