سولفات پتاسیم چیست؟

در رابطه اساسی پتاسیم سولفات چیست؟ یک ادغام شیمیایی معدنی به رنگ سفید و محلول در آب اهمیت فرمول شیمیایی K2SO4 می باشد. همین ادغام به صورت کامل در آب حل شده و ته نشین نمی گردد، لذا از آن در آبیاری قطره ای هم استعمال می شود. باوجود پروسه نزولی این نسبت حیاتی ارتقا غلظت شوری، مقدار همین نسبت در تاکهای محلولپاشیشده اصلی پتاسیم سولفات بهمراتب بخش اعظم از تاکهای تیمارنشده بود (جدول 7). محافظت هموستازی پتاسیم – سدیم سلولی نقش مهمی در بقای گیاه در محیطهای شور داراست (Munns and Tester, 2008). درواقع غلظت دوچندان یون سدیم ضمن کاهش یا پرهیز از جذب یون پتاسیم، عنصر ضروری به جهت رویش و نمو گیاه، ممکن میباشد به مرگ باعث شود (James et al., 2011). در پژوهش حاضر کاربرد برگی پتاسیم سولفات ضمن ساخت تعادل در نسبت یون پتاسیم به سدیم افزایش تحمل به شوری تاکهای تیمارشده دارای همین عنصر را سبب شد. نیترات:براساس نتایج، بهطورکلی شوری کاهش غلظت نیترات برگ انگور بیدانةسفید را موجب شد و در هردو میزان پتاسیم سولفات، کمترین غلظت نیترات (014/0 و 023/0 % بهترتیب به جهت پتاسیم سولفات صفر و 5/1 درصد) مربوط به شوری 100 میلیمولار بود (جدول 7) که علت آن ممکن است به رقابت بین یون کلر مهم نیترات موجود در محلول خاک برای جذبشدن از ریشة گیاه مربوط باشد؛ بهطوریکه با ارتقاء شوری و غلظت یون کلر، گیاه به جهت جذب نیترات اهمیت ایراد مواجه می‌گردد و نمیتواند این یون را بهمیزان کافی از خاک جذب نماید (Chen et al., 2007). همچنین کلیدی ارتقا شوری، توسعه و گسترش ریشهها کاهش یافت؛ بنابراین از مقدار جذب آب و بهدنبالآن جذب موادتشکیل دهنده غذایی بهویژه عناصر پرمصرف بهشدت کاسته شد (Grattana and Grieve, 1999)؛ البته در بوتههای قرارگرفته در تنش شوری 25 میلیمولار، جذب نیترات نسبت به شاهد ارتقا و تا شوری 50 میلیمولار مجدد کاهش یافت که این تغییر و تحول ممکن هست بهدلیل تهیه اسمزی ایجادشده اهمیت غلظتهای اندک سدیم باشد که به جهت جذب نیترات از ریشه ضروری میباشد یا این که از رقابت نیترات با کلر ناشی باشد (Fisarakis et al., پتاسیم سولفات ترکیب یونی 2004) که مستمند باز‌نگری است. سولفات پتاسیم در افزایش تولید، بهبود مقاومت گیاهان در برابر تنش های محیطی مثل خشکی، سرما، شوری و هم کمتر بیماری های و آفات اثرگذار بوده و سبب ساز بهبود کیفیت کالا و ارتقاء خاصیت انباری داری آن می گردد. 6-افزایش مقاومت گیاه در برابر آفت ها، پتاسیم و گوگرد حساس مقاوم سازی ساقه و شاخه ها، ورود آفات به داخل گیاه را مشکل کرده و مقاومت آن را در برابر آفات و شته ها را افزایش می دهد. باید گفت که پتاسیم یکی از مواد مغذی مهم برای گیاهان است، در ساخت پروتئین ، نشاسته و قندها نقش دارااست ، آنزیم ها را فعال می کند ، فتوسنتز را تحریک می نماید و جریان آب را از طریق گیاه در اختیار گرفتن می کند. کود سولفات پتاسیم ارگانیک گلشن کود ایرانیان حاوی ۲۴% پتاس قابل جذب بعلاوه ۲۰% گوگرد بعلاوه مواد ارگانیک است که بر روی زمین ها و کشت هایی که نیاز به پتاس دارند اثر گذاری فراوان مطلوبی را برجای میگذارد. و دقت به نقش بزرگی که کودها در ارتقاء و بهبود ساخت مواد غذایی دارا هستند دارای است. علاوهبر بقیه عناصر معدنی، پتاسیم نقش مهمی در میزان تحمل گیاهان در تنش شوری داشت (Mengel, 2007; Marschner, 2012)؛ بدین ترتیب کاربرد برگی پتاسیم سولفات ضمن ایجاد تعادل در نسبت پتاسیم به سدیم که یکی از از سازوکارهای گیاهان به جهت تداوم در حالت شوری (Chen et al., 2007) هست کاهش اثر ها تنش شوری را در تاکهای باعث میشود. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حساس طرح سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه وب تارنما خود باشید.