مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

۱۶- در جایی که دستگاه پارکومتر کارگزاری شده در کنار خیابان به علت نینداختن سکه در باطن آن یا این که پایان یافتن زمان مشخص و یا این که از فعالیت افتادن دستگاه نماد پارکینگ ممنوع را نشان دهد. ۶- در جاهایی که دستگاه پارکومتر کارگزاشتن شده در کنار خیابان به علت نیانداختن سکه در باطن آن یا پایان یافتن زمانه معلوم و یا این که از عمل افتادن دستگاه که به وسیله نوشتار، علامت و یا این که چراغ مفهوم ممنوعیت پارکینگ را میرساند. همین دقیقا منش حلی هست که اقبال شما را برای قبولی تا حد متعددی بالا خواهد برد. فواصل آنان باید به قدری باشد که وسیلهی نقلیه سبقتگیرنده بتواند پس از سبقت به جهت ورود به مسیر اول به سادگی باطن این فواصل گردد. کامیونهای پهناور و وسایل نقلیه دیگری که اهمیت یدکهای طویل میباشند موقع عبور در راههای غیر مسکونی می بایست مسافت بیشتری حیاتی وسایل نقلیه جلوی خود داشته باشند به طوری که وسیلهی نقلیه دیگری که از آن ها سبقت می گیرد بتواند پس از سبقت، مجدداً در جلوی آن ها وارد مسیر اول بشود. ۱۰- کنار وسایل نقلیهای که خویش متوقف میباشند. رانندگان وسایل نقلیهای که در پشت سر وسیلهی نقلیهی دیگر حرکت می نمایند موظفند فاصله قابل قبولی را برای خودداری از تصادفات حفظ کنند. ۱۵- در هر نقطه از معابر به منظور تعمیر وسیلهی نقلیه جز در گزینه ماده ۱۰۱ که می بایست به ترتیب مقرر در همان ماده کار گردد. شفیعی ابلاغ کرد: در سال های آخر تخلف صریح و قانونی در این زمینه صورت داده هست و حتی دیوان محاسبات نیز ورود پیدا کرده است، ولی تا سهم شهرداری از جرایم هدایت و رانندگی تا سال ۱۳۹۵ چک و مقرر شده تا از شیوه تهاتر مطالبات پرداخت شود و از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ نیز در اکنون ارزیابی شدن است. ۲- در رخ تعداد دوچرخهسواران در یک سطر حرکت کنند مگر آن که معبر ویژهای آن‌ها اختصاص دیتا شده باشد. در رخ کمبود یا فساد تاکسیمتر حق فعالیت کردن ندارند مگر در نقاطی که شهربانی کارگزاشتن تاکسیمتر را لازم اعلام نکرده باشد. وسایل نقلیهای که به شکل کاروان و دستهجمعی در راهها عبور می‌کنند هم مشمول نمونه سوال آئین طومار اصلی مادهی فوق میباشند. ۱۳- در ایستگاههای وسایل نقلیه عمومی و حریم آن‌ها که اهمیت علایم راهنمایی مشخص است. رانندگان وسایل نقلیه سنگین در موقع عبور از جادههای تنگ یا این که عقب راندن می بایست یک نفر کمک راننده به جهت احتراز از هر مدل خطری یار داشته باشند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت نمونه پرسش ها آئین نامه حیاتی پاسخ سال ۱۴۰۰.