مواد عایق الکتریکی و طبقه بندی آنها. مواد عایق الکتریکی الیافی – جامعه – 2022

اظهار یک میزان برای تراز تحمل ولتاژ ضربه ای تجهیزات به این معناست که مقام تأسیساتی تجهیزات معین می باشد و برای مقام تأسیساتی تحت خیس مطلوب وجود ندارد مگر اساسی به کار گیری از وسیله محدود کننده ولتاژ گذرای مناسب به جهت وسایلی که خود طولانی تر ولتاژ ساخت می کنند مثل ادوات قطع و وصل اظهار یک میزان برای مرحله تحمل ولتاژ ضربه ای به‌این معناست که در صورتی که مطابق استاندارد از وسیله استفاده شود، ولتاژ گذرایی که ساخت خواهد شد از تراز اظهار شده بیشتر نخواهد بود. اضافه ولتاژهای موقتی و بیشتر ولتاژهایی که به علت فعالیت خویش تجهیزات به وجود می آیند، برحسب دفعات و مدت زمان برقراری، کم و بیش در تولید مسير هادی در تراز عایق مؤثرند. درصورتیکه امپدانس مدار به قدر به اندازه کوچک باشد به اتصال کوتاه و عمل نمودن وسیله حفاظت در برابر بیش تر جریان باعث شود. اگر فاصله هوایی ریز باشد، آلودگی یکنواختی میدان را از میان می برد. این ولتاژها برحسب مورد به رخ ولتاژ اسمی تجهیزات برقی، ولتاژ اسمی عایق بندی تجهیزات یا این که ولتاژ کار قطعه ابلاغ می شود. درصورتیکه علاوه بر موقعیت ذکر شده در فوق اعمال ولتاژ متناوب به عایق بندی جامد، تنش بیش از حد وارد نسازد، می توان از ولتاژ متناوب به جای ولتاژ ضربه ای به کارگیری کرد. اما چنان چه ولتاژ غیرگذرایی که مقدار آن برابر ولتاژ امتحان ضربه ای باشد به اجزائی که حساس مسافت هوایی موازی بسته شده اند صدمه نرساند، می قدرت ولتاژ مستقیم را به جای ولتاژ ضربه ای برای آزمون به فعالیت برد. دست‌کم فواصل هوایی برای میدان ناهمگن را می اقتدار بدون توجه به ترتیب قرارگیری الکترودها و بدون آزمون استقامت دی الكتریكی به كار برد. میزان قله ولتاژ متناوب آزمون (با فرکانس 60-50 هرتز) برابر میزان پیک ولتاژ ضربه ای امتحان است. به جهت سطح تحمل ولتاژ ضربه ای فراتر از 6000 ولت، به علت پهناور بودن فاصه هوایی، آلودگی نمی تواند بر یکنواختی عرصه تاثیر چندانی بگذارد. اساساً امتحان استقامت دی الکتریکی مسافت هوایی دارای آزمون مرحله تحمل ولتاژ ضربه ای باید اصلی ولتاژ ضربه ای عایق الکتریکی در انگلیسی انجام شود. درصورتیکه دو مقدار برای مرحله تحمل ولتاژ ضربه ای اظهار شود، مرحله بالاتر مربوط به تحمل اضافه ولتاژ گذرا و تراز تحت خیس برای ولتاژ گذرایی هست که در خود تجهیزات ایجاد می شود. ولتاژ ضربه امتحان برای ترازهای تحمل ولتاژ ضربه ای تجهیزات برقی در استانداردهای مربوطه عرضه می شود.