همه چیز در مورد کنترل پروژه و انواع روشهای کنترل پروژه

مدیران پروژه باید نظم و انضباط خاصی برای ساخت اهداف مشخص داشته باشند و مسئولیت انجام عمل را به شکل کلی تا کامل شدن پروژه بر عهده بگیرند. بسته به نوع و اندازه پروژه ، ابزارهای متعدد و گهگاه یگانه برای انجام كارها لازمند ؛ در رخ حاضربودن آنان و درستی كاركردشان ، یكی از الزامات پروژه برای تكمیل در دوران مقرر آمادهاست . حلوفصل مشكلات ، شامل جزء‌جزء‌کردن و تحلیل مساله و تعیین راهحلهای مطلوب و بعد تعیین یكی از آنان ، از فعالیتهای مهم مدیر است . لازمه موفقیت هر پروژه، دستیابی توام به هر سه ادله زمان، هزینه و کیفیت معلوم می باشد و بیرون شدن هر یک از سه استدلال ذکر شده از حدود گزینش شده، می تواند به انجام پروژهای ناموفق و غیراقتصادی باعث شود. پروژهها شامل فعالیتهایی هستند که می بایست در تاریخهای معین، حیاتی هزینههایی مشخص و معلوم و کیفیت تعیینشدهای به انجام رسند. ●یك مدیر پروژه بایستی حیاتی چه توانمندیهایی باشد ؟ در حال حاضر، دهها تکنیک و جور متفاوت برای مدیر یک پروژه عظیم و پیچیده وجود دارااست و انتخاب بهترین و مناسبترین تکنیک، مستلزم مهارت و تجربه بالای مدیریت پروژه است. مدیر عمومی دربرگیرنده طیف گستردهای از جنبههای متفاوت سرپرستی فعالیتهای دائمی میباشد . اجرای برنده چنین دانسیته از پروژه ها، مستمند تدبیر بخش های گوناگون سرمایه گذاری، کارفرمائی، مهندسی و همچنین سازندگان و پیمانکاران از دانش مدیریت پروژه می باشد. رئیس پروژه شامل تیم ای از ابزارهاست؛ ابزار های متمایز برای ارتقاء احتمال پیروزی پروژه. نحوه دوم از تکنیک های کنترل پروژه طرز رفت و پروژه دانشجویی فضای سبز رجوع و برگشت نام دارد. موفقیت در پروژه بستگی به برقراری تعادل قابل قبولی فی مابین سه ادله حساس دوران انجام كار ، منابع آیتم استعمال و نتیجه های كار در راستای ارائه سطح قابل قبولی از خدمت به مشتری داراست . او علاقه دارااست پروژهاش در موعد مقرر به پایان رسد ، نتایج مشخصات درخواستی را رعایت كنند و دقیقا آنچه باشد كه او میخواسته و در آخر اینكه پروژه قیمت تمامشده قابل قبولی داشته باشد ، آنچه كه تا قبل از این بر آن توافق شده و بودجه معینی برایش تخصیص دیتا شده است . حساس همین مساله در پروژهها بهحدی است كه PMBOK ، فصلدهم خود را به مساله ارتباطات در پروژه اختصاص داده هست . اختلافات جزئی ، گوشه ای از فرایند کار است، اما مدیر پروژه بایستی مطمئن شود که همین اختلافات منجر به هلاکت پروژه نمی شود. در واقع می بایست اهمیت ارئه یک برنامه، فعالیتها را تمجید کرده و در آن تعیین کنید چه کسی مسئول چه چیزی است.