هیدروکسید پتاسیم – شرکت بازرگانی کیمیا تجارت تات

محصولات مشترک کلر و هیدروژن هستند. در این نحوه گاز هیدروژن و گاز کلر فرآورده جانبی هستند. حال در موردها زیادی در تحقیقات حشره شناسی به جهت مطالعه ساختار آناتومی حشرات به سراغ محلول آبی ۱۰٪ KOH میروند. همین ماده به شدت دارای اسیدها واکنش نشان می دهد و میزان قابل توجهی از گرما را در مراحل ایجاد می کند. عمده کاربردهای پتاسیم هیدروکسید، بر اساس خاصیت سوزاننده بودن و واکنش پذیری آن در برابر اسیدها میباشد. پتاس اصلی اسید ها در فرآیندی که به عنوان سوزاندن شیمیایی نامیده می شود وارد واکنش میشود و حیاتی تکیه بر چنین ویژگی، در واکنش تعادلی اسید ها و باز ها و تهیه و تنظیم pH محلول ها حضور دارد. همچنین به تیتر واسطه شیمیایی برای رنگ ها، داروها و مواد شیمیایی عکاسی بکار می رود. به کار گیری از این ماده در کودها سبب ساز ورود پتاسیم به گیاهان، برگ ها و میوه های آن‌ها می گردد. انحلال پتاسیم هیدروکسید در آب به شدت گرمازا است. به علاوه نمونههای تجاری پتاسیم هیدروکسید معمولا اهمیت مقادیر متمایز ناخالصی متشکل از آب و کربناتها هستند. علاوه بر این، به کارگیری از کود های مایع به طور موثری مشکلات ناشی از جداسازی و پخت و پز را که در ذخیره سازی کود های خشک وجود دارد، از در بین می برد. آب های صنعتی و خانگی به طور گسترده ای به عنوان راهی برای تخلیه یا منشاء مواد مغذی و آب برای رشد گیاه، در خاک استفاده می شوند. صابون های هیدروکسید پتاسیم به عنوان “صابون های نرم” هم شناخته می شوند. تاکنون، کود های ادغام مایع با ترکیباتی شبیه ترکیبات استاندارد ترکیب خشک کاملاً شناخته شده اند. مهم توجه به آنکه هیدروکسید پتاسیم حاوی پتاسیم محلول است، پتاسیم از دارای ترین مواد جهت پرورش و فتوسنتز مناسب در گیاه می باشد. به این دلیل، بیشترین کاربرد هیدروکسید پتاسیم در کشاورزی است. پتاسیم هیدروکسید به دو رخ مایع و خشک در دسترس است. در واقع همین فلز او‌لین عنصری بود که از روش الکترولیز یافت شد. این ماده با الکترولیز کلرید پتاسیم حیاتی فناوری سلول غشایی تولید می شود.