ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

دوزینگ ها اهمیت اعتنا هستند که این عدد توسط سوله تولید کننده بر روی دستگاه نوشته می شود عموما دوزینگ پمپ ها اهمیت دقت ۱ درصد می باشند. در دوزینگ پمپ های موتوری از گیربکس جهت کاهش دور و افزایش گشتاور به کارگیری می شود. ۸-مكانيزم تبديل حركت دوراني به حركت رفت وبرگشتي.شامل: الف ميل لنگ ب-ياتاقان هاي ثابت ومتحرك ج-دسته شاتون د-چرخ دنده هاي كاهش دهنده به دور ۹-سيستم روغنكاري قسمت هاي متحرك مشخصه هاي كاري پمپ هاي پيستوني نقطه كاري واقعي اين پمپ ها رابا تغييردادن اقتدار (توان ) ورودي ، راندمان و سکو حرارت مايع مي تـوان تغيير داد. ٥-تغيير مايع پمپ شونده به دليل تغييرات شرايط عملياتي (پمپاژ مايعات سبك تر) وظايف اصلي ياتاقان ها شامل ۱ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي شعاعي ۲ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي محوري ۳ -كاهش اصطكاك ۴ -قراردادن محوردريك موقيت مناسب کارداران كاهشدهنده طول عمربال برينگ ها ۱-مسائل ومشكلات ناشي ازنصب ۲-عدم هم محوري ۳-باربيش ازحدروي برينگ ۴-گرماي بيش ازحد ۵-روغن نامناسب ۶-روغنكاري ناقص ۷-مناسب نبودن برينگ براي ان شرايط(طراحي غلط) ۸-كثيف بودن روغن ۹-ارتعاشات بيش ازحدمحور ۱۰-مسائل ناشي ازحمل ونقل ۱۱-جريان هاي الكتريكي مسائلي كه سبب ساز كم شدن فلو میشود: ۱-هواگيري نشدن كامل پمپ ۲-پائين بودن شتاب گرداننده . است مسائلي كه سبب ساز كاويتاسيون مي شوند: ١-افت فشاربيش از حد در قسمت ورودي پمپ به دليل گرفتگي صافي و لوله هـا و… دو نوع تزریق وجود دارد: فشار در لوله و تخلیه گشوده در مخزن یا این که نتورک که برای بررسی آن بایستی فشار را در نقطه تزریق بدانیم و تلفات ناشی از ارتفاع و اصطکاک که ممکن می باشد در بین پمپ و پمپ تولید شود را بیشتر دوزینگ پمپ کلر کنیم. در روش دوم كه کل چاهها زیر عملكرد يك پمپ قوي قرار دارا هستند ، درصورتیکه لوله مكش طولاني باشد احتمال وجود خلاء در كلكتور در اوائل خط مش اندازي و يا روش اندازي بعد از آن از يك توقف طولاني سبب پیدایش مشكلاتي شده و احتمالاً حركت مكانيزم را مختل خواهد نمود . ٣-بالا رفتن دماي مايع پمپ كه سبب ساز بالا رفتن فشار بخار مايع مي شـود(زودترتبخيرشـدن مـايع درورودي پمپ) و شرايط را براي كاويتاسيون به‌وجود مي اورد ٤-زياد شدن ارتفاع مكش پمپ ها. کاربرد پمپ های سانتریفیوژ: دامنه کاربرد پمپ های سانتریفیوژ زیاد بزرگ بوده ،ودرصنایع شیمیایی،کاغذسازی، صنعت های غذایی ولبنیات ،فلزات مذاب،آب وفاضلاب ،فع موادزائد،نفت وپتروشیمی ودیگر موادبه کارمی روند.از نظرظرفیت وهد،توانایی این پمپ ها به جهت ظرفیت های بالاومتوسط جور جریان وتری و هدهای تحت دسته محوری و هدبالانوع شعاعی می باشد. براي تغيير مقدار فلوازروش هاي زيراستفاده مي شود: طریق هاي كنترل فلوي پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱- بــاكم وزيــاد كــردن دورسيســتم گرداننــده كــه درعمــل بــه دليــل ثابــت بــودن دورالكتروموتورهــا كمترمورداستفاده واقع مي شود.