چون سگ سزاست جایگهت شله

این سگ ها که ذیل زیربرنامه 1 دفتر رویا رویی مهم مواد مخدر و دانسیته سازمان ملل متحد خریداری شده اند در مبدأ در مورد دستورات و مهارت های جستجو آموزش چشم اند. مجهز کردن رده های گوناگون اداره کل گمرک آستارا اساسی هدف همسو شدن دارای فعالیت های گمرک مرز و بوم و همینطور گمرک جهانی در فرمان کار قرار دارد و کار در این گمرک بر مبنای قانون است. شده تعدادی ساعت آس را پیش پدر و مادرم گذاشتهام تا به کاری برسم، به هیچ عنوان لب به خوراک نزده و افسرده شده است. هیچ کاری نمیتوانم بکنم. سگهای کوچک و بزرگ از نژادهای متفاوت، در دستههای ٢ و ٣ تایی در قسمتهای متفاوت بوستان سرگرم بازی و ورجهوورجه هستند و از سروکول نیز بالا میروند. سن و سال که بالا برود مصیبتها جدید آغاز میشود. سگ ها از متعدد ترین جانوران زمین میباشند که میراث چندین هزار سال مداخله انسان در روند جفت گیری و رشد این جان دار است. کشیدن خود بر زمین: درصورتیکه سگ خانگی شما مدام نشیمنگاه خود را بر روی زمین میکشد به احتمال زیاد مشکلی در حوزه‌ مقعد داراست یا ممکن می باشد نیاز به تخلیه مدفوع داشته باشد. عشق داشته باشد. به موی سگ که بر روی فرش میریزد، توالت رفتنش، پارس کردنش خرید سگ عروسکی متحرک حساس نباشد. در غیر این شکل سگ به این شیوه عادت کرده و به صورت مداوم پارس می کند. صاحب پتی می گوید که ماهی ۵٠٠ هزینه غذای اوست، البته غیر از هزینههای پزشکی. بیان می کند : «اگر یک روز او را به پارک نیاورم افسرده میشود، بدخلقی میکند، گوشهای کز میکند و آن روز من دیگر روز نیست.» «چیکو» را پسرش ٨ ماه پیش خریده ٢ و نیم میلیون تومن. این ویروس به راحتی از نحوه سرفه سگ انتشار پیدا می نماید و مسری می باشد. رویال کنین ۲ کیلوگرمی مینیپاپی ۹۴۰ هزار تومان و رویال کنین شیتزو پاپی یک و نیم کیلویی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در این بازار غیرقانونی عرضه می شود. در آمریکا سالانه 650 هزار سگ بیصاحب را یوتانایز (مرگ سوای درد) میکنند؛ این کار بهواسطه تزریق گاز داخل محیط محافظت سگ یا تزریق داروی بیهوشی رخ میگیرد.