سدیم لوریل سولفات پودری – SLS Powder – آوا شیمی صبا

سدیم دودسیل سولفات. در روش های RNA (چاپ چهارم). سدیم لوریل سولفات به اختصار SLS حساس فرمول NaC12H25SO4 یا این که سدیم دودسیل سولفات SDS یا یا این که ماده نزدیک به آن سولفات لوریت سدیم یا سولفات لاریل اتر سدیم (سدیم لوریل اتر سولفات) Sodium Laurylether Sulfate به اختصار SLES، رایج ترین سولفاتهای تراز فعال آنیونی (مواد فعال سطحی آنیونی) از پاککنندههای سنتزی اهمیت قدرت مضاعف و بهطور دقیق تر جزو مواد فعال سطحی میباشد. بدترین اثر نامطلوب همین ترکیبات، مواد فعال کننده و تحریک کننده سطح پوست است. سدیم لوریل اتر سولفات که به اختصار SLS نامیده میشود، اهمیت فرمول NaC۱۲H۲۵SO۴ یا این که سدیم دودسیل سولفات SDS، رایجترین سولفاتهای مرحله فعال آنیونی در پاک کنندههای سنتزی دارای توان دوچندان و به طور دقیقتر جزو سورفاکتنتها یا همان مواد فعال سطحی یا این که مواد مفید میباشد. سدیم دودسیل سولفات (SDS) یا این که سدیم لوریل سولفات (SLS) که بعضاً به اسم لوریل سولفات سدیم نیز شناخته می شود، یک ترکیب آلی مصنوعی اهمیت فرمول CH3(CH2)11SO4Na است. همین شامل یک زنجیرهی ۱۲ کربنهی متصل به یک تیم سولفات است، که نمک سدیم دودسیل هیدروژن سولفات است. کلیدی واکنش دادن لوریل الکل کلیدی گاز سولفور تری اکسید، oleum یا اسید کلرور سولفوریک برای ایجاد هیدروژن لوریل سولفات سنتز میشود. سدیم لوریل اتر سولفات یا تگزاپون مادهای می باشد که به عنوان امولسیون کننده، پف دهنده، کف کننده و تسریع کننده انحلال آیتم به کار گیری قرار میگیرد. SDS تجاری به رخ پودر، پالت و دیگر گونه های (که هر کدام انحلال پذیری متمایز دارند) وجود دارد. نمونههای تجاری SDS به دست آمده از نحوه فوق خالص نیست، بلکه ترکیبی از سدیم آلکیل سولفات سدیم حیاتی SDS هست که جزء اهمیت خمیر سدیم لوریل سولفات است. برای مثال، انواع متعدد بیلدر ها برای قابل انعطاف کردن آب گزینه استفاده قرار می گیرند و به پخش شدن چرک آلود یاری کرده و اجازه نمی دهند که چرک الود ها حتی در خارج از محلول شستشو رسوب کنند. SLES ساخت شده به شکل ۷۰ درصد می باشد که اما می قدرت کلیدی آب و رقیق سازی آن تا ۲۷ تا ۲۸ درصد نیز آن را رقیق کرد. این ماده حاصل ادغام یک الکل چرب مثل روغن نارگیل اهمیت اکسید اتیلن و متعاقب آن سولفوناسیون است. مثلاً همین شامپو كه برای موهای رنگ شده طراحی شده در بالای لیست تركیبات تشکیلدهندهاش بعد از آكوآ، سدیم لورت سولفات دارد البته حساس تركیبات دیگری مثل كوكامید و پروپیل بتائین و اُسِریت و روغنهای گیاهی تحریککنندگی این ماده سولفات دار را كاهش دادند. سولفات ها از پاراگراف جنس سدیم لوریل سولفات(SLS)، یک ماده تماما استاندارد به جهت محصولات زیادی نظیر تمیز کننده های خانگی و شامپو ها می باشد و سبب ساز ایجاد کف غلیظ در در شامپو سدیم لوریل اتر سولفات 70 در شامپو ها می شود.